Hình ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1

Vài hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20-21 tháng 3, năm 2008.