Hình ảnh: Hội nghị vùng tại Battambang

Vài hình ảnh Hội nghị vùng tại Battambang, vào ngày 31/01-01/02/2009 tại Battambang, Campuchia.