Hình ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 tại Phan Thiết

Vài hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 tại Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, ngày 23-24 tháng 4, năm 2011.