Hình ảnh: Đại hội thanh niên tại Battambang

Vài hình ảnh Đại hội Thanh Niên Baha’i tại Campuchia… một trong 114 Đại hội Thanh Niên diễn ra trên toàn thế giới từ tháng 7 đến tháng 10/2013.