Tôn giáo có vai trò không thể thiếu được trong việc chú tâm đến biến đổi khí hậu

Theo Cộng đồng Baha’i Quốc tế chỉ có kiến thức khoa học và kỹ thuật sẽ không đủ để chú tâm đến quy mô đổi mới, động cơ thúc đẩy và sự biến đổi đạo đức cần thiết để chú tâm đến biến đổi khí hậu.

Trong tuyên bố tại hội nghị về Biến đổi Khí hậu tại Lima, Peru, Cộng đồng Baha’i Quốc tế đã nói – cùng với khoa học vai trò của tôn giáo và các nhóm tôn giáo sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức được đặt ra bởi sự ấm lên toàn cầu và những ảnh hưởng khí hậu khác được thấy trước trong tương lai.

Ngày đầu tiên của COP20, Hội nghị về Biến đổi Khí hậu tại Lima, Peru. (Hình ảnh: UNFCCC)

Tuyên bố nói: “Các cộng đồng tôn giáo và các nhà lãnh đạo của họ vì vậy có một vai trò không thể thiếu để đảm nhận trong lĩnh vực biến đổi khí hậu,”

Tuyên bố còn nói: “Về mặt lịch sử, sự tiến bộ của nhân loại ảnh hưởng đến khí hậu là ràng buộc chặt chẽ với những tiến bộ quan trọng trong công nghiệp và chế tạo. Đặt sự tiến bộ đương thời của chúng ta trên những nền tảng sinh thái bền vững hơn sẽ đòi hỏi một tinh thần mạnh mẽ tương tự về tính khéo léo và tìm hiểu trí tuệ”,

Tuyên bố nói tiếp: “Khả năng để xây dựng một ý thức về tầm nhìn được chia sẻ và theo đuổi nó thông qua hành vi của ý chí tập thể, để hy sinh cho hạnh phúc của toàn bộ, để tin tưởng, và để cho đi một cách rộng rãi và hào phóng tới những người khác sẽ rất quan trọng cho công việc sắp tới,”

Tuyên bố nói: “Tôn giáo và khoa học cung cấp một sư hiểu biết sâu sắc bổ sung nhau trong việc định hình đời sống cá nhân và tập thể. Cả hai ảnh hưởng những sự chọn lựa và ưu tiên và cả hai sẽ được đòi hỏi trong sự công bằng và yêu cầu bền vững về những công việc của loài người.”