Hình ảnh: Các hoạt động Baha’i tại Hà Nội

Vài hình ảnh các hoạt động Baha’i trong Thành phố Hà Nội.