Hình ảnh: Các hoạt động Baha’i tại Đà Nẵng

Vài hình ảnh các hoạt động Baha’i trong Thành phố Đà Nẵng.