Hình ảnh: Các hoạt động Baha’i tại Tp. Hồ Chí Minh

Vài hình ảnh các hoạt động Baha’i trong Thành phố Hồ Chí Minh.