Những ngày Baha’i quan trọng năm 175 (2018–2019)

Niên lịch Baha’i 175 (2018-2019)

Ngày Baha’i Ngày Dương lịch
Các Lễ 19 Ngày:
Baha (Huy hoàng) 1 Baha 21/03/2018
Jalal (Vinh quang) 1 Jala 09/04/2018
Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 28/04/2018
‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 17/05/2018
Nur (Ánh sáng) 1 Nur 05/06/2018
Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 24/06/2018
Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat 13/07/2018
Kamal (Hoàn hảo) 1 Kamal 01/08/2018
Asma’ (Thánh danh) 1 Asma’ 20/08/2018
‘Izzat (Sức mạnh) 1 ‘Izzat 08/09/2018
Mashiyyat (Ý chí) 1 Mashiyyat 27/09/2018
‘Ilm (Tri thức) 1 ‘Ilm 16/10/2018
Qudrat (Uy quyền) 1 Qudat 04/11/2018
Qawl (Văn từ) 1 Qawl 23/11/2018
Masa’il (Vấn từ) 1 Masa’il 12/12/2018
Sharaf (Danh dự) 1 Sharaf 31/12/2018
Sultan (Tối thượng) 1 Sultan 19/01/2019
Mulk (Ngự trị) 1 Mulk 07/02/2019
‘Ala’ (Cao cả) 1 ‘Ala’ 02/03/2019
Các Thánh Lễ:
Naw-Ruz (Tết Baha’i) * 1 Baha 21/03/2018
Ngày thứ nhất Thánh Lễ Ridvan * 13 Jalal 21/04/2018
Ngày thứ chín Thánh Lễ Ridvan * 2 Jamal 29/04/2018
Ngày thứ mười hai Th. Lễ Ridvan * 5 Jamal 02/05/2018
Tuyên ngôn của Đức Bab * 8 ‘Azamat 24/05/2018
Thăng thiên của Đức Baha’u’llah * 13 ‘Azamat 29/05/2018
Tử đạo của Đức Bab * 17 Rahmat 10/07/2018
Giáng sinh Đức Bab * 6 Qudrat 09/11/2018
Giáng sinh Đức Baha’u’llah * 7 Qudrat 10/11/2018
Ngày Giao ước 4 Qawl 26/11/2018
Thăng thiên Đức Abdul-Baha 6 Qawl 28/11/2018
Những ngày kỷ niệm khác:
Dư nhật (Ayyam-i-Ha) 1–5 Ayyam-i-Ha 26/02 đến 01/03/2019
Tháng Trai giới 1 – 19 ‘Ala’ Từ 02 đến 20/03/2019

Ghi chú

Ngày Baha’i kết thúc và một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Vì thế ngày của Lễ 19 Ngày và của các Thánh Lễ được cử hành bắt đầu lúc mặt trời lặn của ngày trước ngày Dương lịch nói trên. Vào năm 175 niên lịch Baha’i (2018-2019) Naw-Ruz (Tết Baha’i) sẽ rơi vào ngày 21/03/2018.

* Người Baha’i được nghỉ làm việc trong những ngày Thánh Lễ lớn như Lễ Tử đạo của Đức Bab, Lễ Thăng thiên của Đức Baha’u’llah, Lễ Naw-Ruz… Chỉ nhân dịp Ngày Giao ước và Lễ Thăng thiên của Đức Abdul-Baha là công việc không bị đình chỉ.

Nguồn gốc niên lịch Baha’i

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844. Mỗi năm có 19 tháng và mỗi tháng có 19 ngày và ngoài ra còn có những ngày dư gọi là Dư nhật để điều chỉnh lịch theo năm mặt trời. Đức Baha’u’llah đã xác định những ngày này gọi là Ayyam-i-Ha và quy định cho những ngày này được đặt ngay trước tháng Ala là tháng Trai giới.

Thông điệp ngày 10/7/2014 của Tòa Công lý Quốc tế đã nói: “Việc chấp nhận một niên lịch mới cho mỗi kỳ phân phát là dấu hiệu uy quyền của Mặc khải Thiêng liêng để định hướng lại quan niệm của con người về thực tại tâm linh, xã hội và vật chất.”