Sự thánh thiện và bản chất của bầu cử Baha’i

Trích thư của Đức Shoghi Effendi và thư viết theo lệnh của Ngài

Vào ngày bầu cử, tất cả các tín hữu phải toàn tâm tham gia vào cuộc bầu cử, trong tinh thần thống nhất và tình thân hữu, hướng tâm hồn mình về với Thượng Đế, dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và mong mỏi ơn huệ và ơn phò trợ của Ngài.
(Thư ngày 27 tháng 2 năm 1923 do Đức Shoghi Effendi viết cho các tín đồ Baha’i ở phương đông- dịch từ tiếng Ba Tư). (1)

Một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi từng cá nhân các đạo hữu, và nhắc lại yêu cầu duy nhất của tôi với tất cả sự vững tin, là hãy nỗ lực hơn nữa trước và trong kỳ đại hội sắp tới, lần này tự giác hơn và vô tư hơn, và hãy cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của mình- bầu cử các đại biểu cũng như các vị ủy viên hội đồng cấp quốc gia và địa phương - và chỉ tinh thần thanh khiết như thế mới có thể đạt tới hoài bão tối cao của Đấng Kính Yêu.
(Thư ngày 23 tháng 2 năm 1924 do Đức Shoghi Effendi viết cho các tín đồ Baha’i ở Mỹ, đựoc in trong” Nền quản trị Baha’i: Những Thông điệp chọn lọc từ năm 1922- 1932” (rev.ed ), (Wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1980) – trang. 65). (2)

Trong khi thực hiện chức năng thiêng liêng này, không có một sự tác động nào, không có một áp lực nào từ bất cứ cơ cấu nào, cho dù là từ Hội đồng Tinh thần Quốc gia, trong bất kỳ tình huống nào có thể làm ảnh hưởng đến những quan điểm của các đại biểu và hạn chế quyền tự do của họ. Các đại biểu phải được hoàn toàn độc lập với bất cứ cơ cấu quản trị nào, phải thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần dứt bỏ tuyệt đối và phải tập trung sự chú ý của mình vào những vấn đề quan trọng và tiêu biểu nhất.
(Thư ngày 12 tháng 8 năm 1933 viết theo lệnh của Đức Shoghi Effendi gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, được in trong ” Hội đồng Tinh thần Quốc gia” do Toà Công lý Quốc tế soạn thảo (wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1972) – trang 24). (3)

Tính đúng đắn đó phải luôn được thể hiện với tiềm năng gia tăng không ngừng, trong mọi quyết định mà những người đắc cử đại biểu của các cộng đồng Baha’i được giao phó… cho dù họ đánh giá như thế nào về chính năng lực của mình. Điều này cần được minh chứng trong tất cả hành động của các cử tri Baha’i, khi họ thực hiện những quyền và nhiệm vụ thiêng liêng của mình…
(Thư ngày 25 tháng 12 năm 1938 do Đức Shoghi Effendi viết cho tín đồ Baha’i Mỹ và Canada, được in trong “ Sự Giáng thế của Nền Công lý Thiêng liêng” (wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1984) – trang 26). (4)

Trích thư từ Toà Công lý Quốc Tế

Trong điều kiện hạn chế về nhân lực, việc đi lại khó khăn và tình trạng dân cư tại địa phương mù chữ được thể hiện ở những mức độ khác nhau tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, chúng tôi đã luôn luôn thúc giục các Hội đồng Tinh thần Quốc gia các nơi đó hướng dẫn và giảng dạy cho các đạo hữu về các bước thực hiện đúng đắn Nền Quản trị Baha’i, không chỉ trong những thời gian trước kỳ bầu cử tại địa phương mà phải là trong suốt cả năm, để rồi các đạo hữu sẽ mong đến Thánh lễ Ridvan với quyết tâm theo đúng và nêu cao những nguyên lý đúng đắn của Nền Quản trị Baha’i.
(Trích thư ngày 24 tháng 9 năm 1973 gửi một Hội đồng Tinh thần Quốc gia). (5)

Mục đích phải luôn là giáo dục các đạo hữu trong suốt năm để họ nhận thức rằng việc tham gia vào các cuộc bầu cử Baha’i không chỉ là thực hành một nghĩa vụ, mà là một trách nhiệm thiêng liêng, và khi được thực hiện trong tinh thần Baha’i chân chính, sẽ đóng góp cho tính lành mạnh và sự phát triển cộng đồng Baha’i.
(Trích biên bản ngày 18 tháng 6 năm 1980 gởi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế). (6)

Phẩm chất của những người được chọn bầu

Trích Thư của Đức Shoghi Effendi

Cần quan tâm sâu sắc đến khả năng thực sự và những thành đạt hiện tại của tín đồ và chỉ chọn người có phẩm chất tốt nhất, cho dù họ là nam hay nữ, bất kể địa vị xã hội, để bầu vào cương vị mang trọng trách đặc biệt của một ủy viên Hội đồng Tinh thần Baha’i.
(Trích Thư viết tay của Đức Shoghi Effendi, phụ lục cho lá thư đề ngày 27 tháng 12 năm 1923 được viết theo lệnh của Ngài gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Ấn Độ và Miến Điện, được in trong “ Bình minh của Một Ngày Mới” ( New Dehli: Baha’i Publishing Trust, 1970, trang 4) (7)

Chúng ta hãy nhớ lại lời dạy của Ngài và những sự đảm bảo mà Ngài thường nhắc đi nhắc lại, là mọi Hội đồng Tinh thần Địa phương được bầu trong không khí vô tư và tinh thần dứt bỏ, thì sự thật Thượng Đế đã chỉ định Hội đồng Tinh thần đó. Các quyết định của Hồi đồng này thật sự được cảm ứng. Do đó, từng người và mọi người phải tuân tùng theo quyết định của Hội đồng Tinh thần với nhiệt tình và lòng hân hoan.
( Trích thư ngày 23 tháng 2 năm 1924 gửi các tín đồ Baha'i Mỹ, được in trong “ Nền quản trị Baha’i” trang 65) (8)

Tại thời điểm này chúng ta chưa thể phỏng định được tính chất phi thường độc đáo của cơ cấu Hội đồng Tinh thần Quốc gia… Cương vị của các ủy viên là tối cao, trách nhiệm của họ nặng nề, công việc của họ khó khăn và phức tạp. Ơn huệ thật cao quý, và công việc của các đại biểu thật là tinh tế mà chức năng là để bầu chọn những người đại diện ở cấp quốc gia, mà bằng những công việc phụng sự từ trước đến nay của họ, đã làm cao quý và làm phong phú cho lịch sử của Chánh Đạo!... Một điều tối cần thiết đối với các đại biểu là phải cân nhắc với sự vô tư, không được có cảm tình riêng hoặc thành kiến nào và không để tâm đến điều kiện vật chất nào, chỉ quan tâm đến danh tính những người mà trong họ có sự kết hợp tốt đẹp nhất của những đặc tính cần thiết, đó là: Trung thành vô điều kiện, cống hiến quên mình, trí tuệ minh mẫn, khả năng nổi bật và kinh nghiệm chín chắn…
(Trích thư ngày 3 tháng 6 năm 1925 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada được in trong “Nền Quản trị Baha'i“ trang 87-88) (9)

. . . người đi bầu . . . được kêu gọi không bỏ phiếu cho ai khác ngoài những người mà qua sự cầu nguyện và suy tưởng họ được cảm ứng cho thấy là xứng đáng. . .
(Trích thư ngày 27 thang 5 năm 1927 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada được in trong “Nền Quản trị Baha'i “ trang 136) (10)

Tôi nghĩ rằng điều đó không phù hợp với tinh thần của Chánh Đạo khi áp đặt bất cứ một sự giới hạn nào lên quyền tự do của các tín đồ trong việc chọn lựa người thuộc bất cứ chủng tộc nào, quốc tịch nào, hoặc khí chất như thế nào, khi người đó có trong họ sự kết hợp ở mức tốt đẹp nhất những đặc tính cần thiết để trở thành ủy viên của các cơ cấu quản trị. Các đại biểu đừng để ý đến cá tính, mà chú tâm vào các đặc tính và đòi hỏi của cơ cấu, không có thành kiến, dục vọng hoặc thiên vị. Hội đồng Tinh thần phải là đại diện của những thành phần có năng lực, đa dạng nhất và được tuyển chọn nhất trong mỗi cộng đồng Baha'i.
(Trích Thư viết tay của Đức Shoghi Eeffendi, kèm theo lá thư ngày 11 tháng 8 năm 1933 theo lệnh của Ngài gửi một cá nhân tín đồ, được in trong “ Các Cơ cấu Baha’i” (New Delhi: Baha’i Publishing Trust, 1973) trang 71-72) (11)

Nếu có thể chấp nhận một sự phân biệt đối xử nào, đó không phải là sự phân biệt chống đối, mà là sự ưu tiên cho những dân tộc thiểu số, về sắc tộc và đại diện khác …tất cả mọi cộng đồng có tổ chức của Đức Baha’u’llah, đều phải hiểu rằng nghĩa vụ đầu tiên và bắt buộc của cộng đồng là nuôi dưỡng, động viên và bảo vệ cho tất cả những nhóm dân tộc thiểu số thuộc các tôn giáo, chủng tộc, giai cấp hay quốc tịch trong cộng đồng của mình…
( Trích thư ngày 25 tháng 12 năm 1938, đuợc in trong” Sự Giáng thế của Nền Công lý Thiêng liêng” trang 35) (12)

Những người đi bầu . . .sau khi suy tưởng và cân nhắc, phải với tinh thần cầu xin và lòng tận tuỵ, chọn lựa những linh hồn trung thành, chân thành, từng trải, có năng lực và có tài trí, xứng đáng để trở thành ủy viên của Hội đồng…
(Trích thư ngày 1 tháng 7 năm 1943 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Ba Tư, được dịch từ tiếng Ba Tư) (13)

Trích thư theo lệnh của Đức Shoghi Effendi

. . .Về những phẩm chất của các ủy viên Hội đồng Tinh thần: có một điều quan trọng cơ bản là chúng ta phải luôn luôn nhớ phân biệt rõ trong mối quan hệ này, đó là mối liên hệ giữa Hội đồng Tinh thần là một cơ cấu với những người là thành viên của Hội đồng đó. Không có lý do gì cho rằng những ủy viên này là hoàn hảo, cũng không thể coi họ là những cá nhân bẩm sinh cao quý hơn những đạo hữu khác. Rõ ràng là vì họ cũng đều chịu những hạn chế của con người cũng như những đạo hữu khác trong cộng đồng, do đó mà chúng ta cần bầu chọn lại hàng năm. Sự bầu chọn hàng năm của các cuộc bầu cử là một dấu hiệu đầy đủ rằng các ủy viên Hội đồng Tinh thần, mặc dù là một thành phần của một cơ cấu thiêng liêng và hoàn hảo, vẫn là những cá nhân không hoàn hảo. Nhưng điều này nhất thiết không có hàm ý rằng quyết định của họ là khiếm khuyết…
( Trích thư ngày 15 tháng 11 năm 1935 gửi các cá nhân tín đồ, được in trong “ Hội đồng Tinh thần Địa phương” do Toà Công lý Quốc tế biên soạn (Wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1970) trang 9) (14)

Một tín đồ có quyền bỏ phiếu cho chính mình trong kỳ bầu cử, nếu người đó sáng suốt nhận thấy rằng mình cần phải làm như vậy. Điều này không có nghĩa rằng người tín đồ này có tham vọng hoặc ích kỷ, mà vì người này sáng suốt nhận biết rằng những phẩm chất của mình cho phép mình thành một ủy viên của cơ cấu quản trị Baha’i, và người ấy có thể đúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là người tín đồ này phải trung thành với đức tin, và hành động theo sự hưóng dẫn của lương tâm mình. Hơn thế nữa, trở thành ủy viên của một Hội đồng hoặc một Ban là một hình thức phụng sự, và không nên coi đó là một dấu hiệu của uy quyền bẩm sinh, hoặc như một phương tiện để tự đề cao.
(Trích thư ngày 27 tháng 3 năm 1938 gửi một cá nhân tín đồ, được in trong “ Bình minh của Một Ngày Mới” trang 200- 201) (15)

Về nguyên tắc không có vấn đề gì nếu tất cả hoặc một số ủy viên Hội đồng được bầu lại, với điều kiện là ủy viên đó phải xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng là cống hiến của từng người. Việc đổi mới hay hành vi đổi mới của bầu cử chỉ là vấn đề thứ yếu. Những thay đổi trong ủy viên Hội đồng đáng được khuyến khích chừng nào việc thay đổi đó không ảnh hưởng đến phẩm chất của các ủy viên. Khi bầu cử Hội đồng kết thúc, kết quả phải được toàn bộ cộng đồng tín hữu chấp nhận một cách sáng suốt và vô điều kiện, không nhất thiết bởi họ đại diện cho tiếng nói chân lý hay ý muốn của Đức Baha’u’llah, mà là cho mục đích tối thượng là duy trì tính thống nhất và hoà hợp trong cộng đồng..
(Thư ngày 10 tháng 7 năm 1939 gửi một tín hữu, đăng trong “ Chỉ thị của Đức Giáo Hộ”, do Gertrude Garrida biên soạn ( New Delhi, Baha’i Publishing Trust, 1973, trang 23) (16)

Về câu hỏi của đạo hữu liên quan đến phẩm chất của các đại biểu và các ủy viên của Hội đồng Tinh thần:
Các phẩm chất mà Đức Giáo Hộ nêu ra có thể áp dụng cho bất cứ ai chúng ta bầu vào một cơ cấu Baha’i dù với đặc tính như thế nào đi nữa. Nhưng đó chỉ là một chỉ dẫn, không có nghĩa là nếu ai đó không đạt được tất cả các phẩm chất đó sẽ không được bầu vào cơ cấu. Chúng ta phải đề ra mục tiêu càng cao càng tốt. Đức Giáo Hộ cảm thấy các đạo hữu không cần phải coi trọng những hạn chế - chẳng hạn như những người không thể thường xuyên tham dự vào cuộc họp Hội đồng hay Ban, vì nếu làm thế, thì khái niệm cơ bản là mọi người đều có thể phụng sự trong các cơ cấu quản trị Baha’i sẽ bị yếu đi, và các đạo hữu thường có xu hướng bầu cho những người do điều kiện cuộc sống có khả năng dễ dàng đi lại dự họp nhưng lại thiếu phẩm chất để phụng sự.
(Thư ngày 24 tháng 10 năm 1947 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Anh quốc đăng trong “ Số phận đơn giản: Các Thông điệp của Đức Giáo Hộ của Tôn giáo Baha’i gởi Cộng đồng Baha’i Anh quốc” (London: Baha’i Publishing Trust, 1981, trang 207) (17)

Trích biên bản của Toà Công lý Quốc tế

Về câu hỏi rằng lời tuyên bố của Đức Abdu’l-Baha trong một Kinh bản của Ngài với ý nghĩa là cử tri cần phải lựa chọn trong số những người mà uy tín của người đó đã được biết đến rộng rãi.
Trong bất cứ hình thức bầu cử nào, không thể tránh khỏi việc các cá nhân xứng đáng không được bầu chỉ vì họ không được biết đến một cách rộng rãi. Điều này đúng trong hệ thống bầu cử có sử dụng hình thức đề cử và vận động tranh cử, và cũng đúng trong hệ thống bầu cử Baha’i. Tuy nhiên đây không phải là điểm mấu chốt. Theo quan điểm của Baha’i, một người được bầu vào Hội đồng, không phải là quyền lợi để người ấy hưởng, hay vinh dự mà họ khát khao, nhưng đó là một nhiệm vụ và trách nhiệm mà họ được giao phó. Mục đích những ai được bầu vào Hội đồng phải là những người xứng đáng nhất để phụng sự; điều này không có nghĩa là tất cả những ai xứng đáng đều được bầu.

Trong tương lai… chúng ta hy vọng sẽ có nhiều cá nhân có những phẩm chất thích hợp để phụng sự trong Hội đồng Tinh thần. Mỗi một lần chỉ có thể bầu một vài người trong số họ. Cũng dự kiến rằng, thông qua đào tạo và kinh nghiệm trong quá trình và tinh thần bầu cử Baha’i, các cử tri sẽ tăng cường ý thức trách nhiệm để chỉ bầu cho những ai đạt được các phẩm chất mà Đức Giáo Hộ đã nêu. Do vậy, nhiệm vụ liên tục của tín đồ là làm quen với đặc tính và năng lực của những người tích cực trong cộng đồng, để rồi đến kỳ bầu cử, họ có thể đã có ý tưởng để xem xét bầu trong cộng đồng.
(Thư ngày 16/11/1988 gửi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế) (18)

Đặc tính phi chính trị của việc bầu cử Baha'i

Trích thư của Đức shoghi Effendi và thư viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi

Hãy lưu ý, hãy lưu ý đến phương pháp tệ hại của phe phái tại các nước ở phương tây xa lạ, như vận động ngầm, bè phái hay chiến dịch tuyên truyền - những hành vi chỉ nghe cũng đã thấy ghê tởm – đừng bao giờ để những hành vi đó xen vào cộng đồng Baha’i, tạo bất cứ ảnh hưởng nào tới các tín hữu, vì như thế sẽ làm hỏng mất tinh tâm linh.
(Thư ngày 30/1/1923 do Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần dịch từ tiếng Ba Tư) (19)

Phiếu bầu của mỗi người cần phải được giữ kín. Không được đề cử dưới bất cứ hình thức nào. Các đạo hữu cần tránh những phương cách và những hành vi của các chính trị gia. Các đạo hữu phải hướng trọn về Thượng Đế, và với động cơ trong sạch, tinh thần tự do và trái tim thánh thiện, hãy tham gia vào việc bầu cử…
(Thư ngày 16/1/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần - dịch từ tiếng Ba tư) (20)

Các đạo hữu hãy chú tâm hết mức để tiến hành bầu cử một cách tự do, phổ thông và bỏ phiếu kín. Mọi hình thức vận động ngầm, gian lận, cấu kết và gây áp lực cần phải được ngăn chặn và cấm đoán.
(Thư ngày 8/3/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gởi một Hội đồng Tinh thần Địa phương- dịch từ tiếng Ba Tư) (21)

Sức mạnh và sự tiến bộ của cộng đồng Baha’i phụ thuộc vào việc bầu chọn những linh hồn trong sạch, chân thực và tích cực… vận động bầu cử là không được phép…
(Thư ngày 9/4/1932 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần Địa phương - dịch từ tiếng Ba tư) (22)

Trích thư viết theo lệnh Toà Công lý Quốc tế

Như các đạo hữu đã biết rõ, phương pháp bầu cử của Baha’i khác hoàn toàn với phương pháp bầu cử trong các hệ thống chính trị. Đức Giáo hộ đáng kính đã chỉ ra cho chúng ta rằng nếu chúng ta theo phương pháp của các chính trị gia trong các cuộc bầu cử Baha’i, những hiểu lầm và khác biệt sẽ nảy sinh, sẽ có những hỗn loạn và nhầm lẫn, những hành vi sai trái sẽ có thể xuất hiện và sự tin tưởng vào Thượng Đế của cộng đồng Baha’i sẽ bị đánh mất. Từ sự cảnh báo quan trọng đó, chúng ta cần phải luôn luôn thận trọng hết mức để sự trong sạch và tinh thần thánh thiện của các cuộc bầu cử Baha’i được duy trì và bảo tồn.

Khi một tín đồ thấy có hiện tượng một số người Baha’i chưa chín chắn hoặc thiếu kinh nghiệm có xu hướng vận động bầu cử, thay vì bị cám dỗ bắt chước họ, người ấy phải kiên quyết, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm, đứng lên và thông qua hệ thống quản trị thực hiện các bước đúng đắn giúp xoá bỏ những xu hướng như thế và làm trong sạch cộng đồng Baha’i khỏi những ảnh hưởng xấu xa đó.
(Thư ngày 6/12/1971 gửi một cá nhân tín đồ) (23)

. . .người Baha’i, đặc biệt những người Baha’i nổi bật, cần tránh làm những việc có thể tạo ra những cảm giác sai lệnh và khiến một người Baha’i chưa được thông tin cho rằng đó là một hình thức vận động tranh cử.
(Thư ngày 15/4/1986 gửi một Hội đồng Tinh thần Quốc gia) (24)

Không có đề cử

Trích thư của Đức shoghi Effendi và thư viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi

Tôi cảm thấy rằng việc đề cử các cá nhân trước cuộc bầu cử sẽ khiến người ta hiểu sai và gây ra những khoảng cách. Cái mà đạo hữu cần làm là phải kết bạn thật thân thiết với nhau, trao đổi quan điềm, gặp gỡ tự do và trao đổi với nhau về nhu cầu và phầm chất cho mỗi cương vị mà không đề cử hay ứng cử, dù là gián tiếp đến thế nào đi nữa. Chúng ta không nên tác động đến ý kiến của người khác….
(Thư ngày 14/5/1927 do Đức Shoghi Effendi gửi một Hội đồng Tinh thần Akron Ohio, đăng trên tạp chí Mỹ “ Baha’i New Letters” số 18 (6/1927) trang 9) (25)

. . .việc đề cử gây phương hại đến không khí của cuộc bầu cử trang trọng và đầy tính tâm linh, phải được xem là không tin cậy, bởi nó trao quyền cho số đông của một tổ chức, mà trong hoàn cảnh hiện tại, thường được thành lập từ một thiểu số trong số các đại biểu được bầu, đánh mất quyền của Thượng Đế trao cho tất cà cử tri, để bỏ phiếu chỉ cho những ai mà mình sáng suốt cảm thấy là những người xứng đáng nhất…
(Thư ngày 27/5/1927 do Đức Shoghi Effendi gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, đăng trong “ Nền Quản trị Baha’i” trang 136) (26)

Đức Giáo Hộ hoàn toàn tin tưởng rằng việc đề cử trong các cuộc bầu cử Baha’i là không tuân theo các nguyên lý của tinh thần chủ đạo cho tất cả các cuộc bầu cử của người Baha’i, dù là có tầm quan trọng và tính chất địa phương hay quốc gia. Chính nhờ không có sự đề cử như vậy, đã tạo ra cho việc bầu cử Baha’i một đặc điểm có một không hai và ưu việt hơn hẳn so với các phương pháp bầu cử ngoài đời. Việc đề cử, đi ngược lại tinh thần của Nền Quản trị Baha’i cần được tất cả các đạo hữu loại bỏ triệt để. Bởi nếu không, quyền tự do của cử tri Baha’i trong việc lựa chọn các ủy viên của Hội đồng Tinh thần sẽ bị đe doạ nghiêm trọng, mở đường cho việc cá nhân thống trị. Không chỉ thế, việc đề cử cuối cùng dẫn đến việc hình thành phe phái - một việc hoàn toàn xa lạ với tinh thần của Chánh Đạo.
Ngoài những mối hoạ này, việc đề cử có mối bất lợi lớn là bóp nghẹt tinh thần sáng tạo và sự phát triển cá nhân của các tín đồ. Các bước tiến hành và phương pháp bầu cử Baha’i, có một trong những mục đích quan trọng của nó là sự phát triển tinh thần trách nhiệm của mỗi tín đồ. Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hoàn toàn trong bầu cử, người tín đồ phải trở thành một thành viên tích cực và có thông tin đầy đủ về cộng đồng Baha’i của mình. Để có thể quyết định khôn ngoan khi bầu cử, người tín đồ phải có mối quan hệ gắn chặt và lâu dài với tất cả các tín đồ khác, biết về mọi hoạt động ở địa phương, hoạt động truyền giáo, quản trị cũng như các hoạt động khác, và tham gia toàn tâm toàn ý và nhiệt thành vào công việc của các uỷ ban vả Hội đồng Tinh thần Quốc gia cũng như Hội đồng Tinh thần Địa phương trong nước. Chỉ bằng cách đó, một tín hữu mới có thể nâng cao nhận thức xã hội thực sự và có được ý nghĩa trách nhiệm thực sự đối với những vấn đề có ảnh hưởng tới quyền lợi của Chánh Đạo. Cuộc sống cộng đồng Baha’i bắt buộc mỗi tín hữu có đức tin và trung thực phải trở thành một cử tri thông minh, có thông tin đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm, và đồng thời cũng cho tín đồ cơ hội tự nâng mình lên vị trí đó. Và bởi việc đề cử làm hạn chế sự phát triển những phẩm chất trên của người tín hữu, nó còn dẫn tới tham nhũng và bè phái, cần phải loại bỏ hoàn toàn trong tất cả các cuộc bầu cử Baha’i.
(Thư ngày 4/2/1935 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi một tín hữu, đăng trong “Ánh sáng của sự hướng dẫn thiêng liêng: những thông điệp của Đức Giáo Hộ gửi tín đồ Baha’i ở Đức và Áo” tập 1 (Hofheim Langenhain: Baha’i Verlag, 1982, trang 67-68) (27)

Bầu cử Baha'i, đặc biệt những cuộc bầu cử thường niên, cho cộng đồng một dịp để sửa chữa mọi thiếu sót và khiếm khuyết mà Hội đồng mắc phải do hành động của ủy viên. Do vậy một phương pháp an toàn đã được đưa ra, nhờ đó mà chất lượng của các ủy viên của các Hội đồng Baha’i có thể được cải thiện không ngừng. Nhưng như đã nêu trên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép xác định đặc tính hay đánh giá cơ cấu của Hội đồng Tinh thần qua phẩm chất cá nhân của các ủy viên Hội đồng.
(Trích thư nhắc nhở do Toà Công lý Quốc tế viết) (28)

Sự khác nhau cơ bản giữa các hệ thống bầu cử có các ứng cử viên và hệ thống bầu cử Baha’i là trong hệ thống có các ứng cử viên, các cá nhân hay những ai đề cử họ, quyết định rằng họ cần nắm được các vị trí quyền lực và tự đề cử mình để được bầu. Trong hệ thống Baha’i thì chính quần chúng cử tri quyết định điểu đó. Nếu một cá nhân tự mình phô trương trước mắt mọi người với mục đích như là muốn mọi người bỏ phiếu cho mình, các cử tri có thể coi đây là sự lừa phỉnh mình và cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó; họ biết phân biệt giữa một người nổi tiếng do kết quả tự nhiên trong việc phụng sự tích cực cộng đồng với một người tự phô trương mình trước công chúng chỉ để thu hút phiếu bầu.
(Thư ngày 16/11/1988 gửi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế) (29)

Tham gia vào bầu cử

Trích thư của Đức Shoghi Effendi

Các Hội đồng Tinh thần Địa phương sẽ được các tín đồ bầu trực tiếp, và mọi tín hữu từ 21 tuổi trở lên, không những không đứng ngoài và có thái độ lãnh đạm, thờ ơ, mà còn coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng phải tham gia một cách có ý thức và tích cực vào bầu cử, vào công tác củng cố một cách có hiệu quả của Hội đồng Tinh thần Địa phương mình.
(Thư ngày 12/3/1923 gửi Baha’i phương Tây, Nhật và Australasia, đăng trong “ Nền Quản trị Baha’i, trang 39) (30)

Một điều tôi cảm thấy không có gì phải bàn cãi là phải tạo điều kiện cho các đại biểu, nếu không thể đi dự được thì phải gửi phiếu bầu của mình tới đại hội… Điều cần phải làm rõ đối với tất cả các đại biểu đắc cử rằng đây là một trách nhiệm thiêng liêng và nếu bản thân họ tự đi dự các phiên đại hội được là tốt nhất, phải tham gia tích cực vào tiến trình đại hội và khi trở về phải truyền đạt cho các tín hữu của mình những kết quả, và định hướng của Đại hội.
(Thư ngày 24/10/1925 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, đăng trong “ Nền Quản trị Baha'i ”, trang 91-92) (31)

Tôi cảm thấy mình phải khẳng định lại tầm quan trọng và sự cần thiết mang tính chất sống còn của quyển bầu cử - một trách nhiệm thiêng liêng mà không một tín hữu trưởng thành nào để cho bị tước bỏ… Tuy nhiên, quyền đặc biệt này của tín hữu lại không quy định hay hàm ý bắt buộc phải bỏ phiếu nếu như người ấy cảm thấy điều kiện không cho phép người ấy thực hiện quyền đó một cách có lý trí và có hiểu biết. Đây là một vấn đề mà mỗi cá nhân quyết định theo lương tâm và ý nguyện của mình…
(Trong phần viết tay của Đức Shoghi Effendi đính kèm thư ngày 28/4/1935 gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, đăng trong “ Thông điệp gởi Mỹ : Tuyển tập thư và điện gửi các tín hữu Baha’i ở Bắc Mỹ 1932 -1946 “,Wilmette: Nhà Xuất bản Baha’i, 1947, trang 3-4) (32)

Trích thư của Toà Công lý Quốc tế hoặc với tư cách Toà Công lý Quốc tế

Về vấn đề tham dự của đại biểu tại Đại hội, Hội đồng Tinh thần Quốc gia cần phải làm rõ một điều là các đại biểu cần tự túc chi phí. Nếu như một đại biểu không thể tự túc được chi phí tham dự Đại hội, thì Hội đồng Tinh thần Địa phương hay những tín hữu trong đơn vị bầu cử của đại biểu đó sẽ đóng góp để trang trải chi phí đó, và Hội đồng Tinh thần Quốc gia chỉ hỗ trợ về tài chính khi các nguồn đó không thể trang trải đủ được…

(Trích thư 9/2/1967 do Toà Công lý Quốc tế viết gửi tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia, đăng trong “Ánh sáng của sự hướng dẫn: một hồ sơ tham khảo của Baha’i” do Helen Hornby biên soạn ( New Delhi: Nhà Xuất bản Baha’i, 1983, trang 143) (33)

Không quy định số lượng phiếu tối thiểu cho một cuộc bầu cử, cả bầu Hội đồng Tinh thần Địa phương lẫn bầu đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc. Tuy nhiên, mọi cử tri đều nên đi bầu và Hội đồng của các đạo hữu cần phải khuyến khích tín hữu làm như vậy….
(Trích thư 10/7/1980 viết theo lệnh của Toà Công lý Quốc tế gửi một Hội đồng Tinh thần Quốc gia) (34)

Nói chung, nếu một đại biểu dự Đại hội Toàn quốc không thể trang trải được chi phí đi dự của mình thì các tín hữu trong đơn vị bầu cử của đại biểu đó sẽ được khuyến khích đóng góp để trang trải chi phí đó, Hội đồng Tinh thần Quốc gia xem xét và hỗ trợ về tài chính khi các nguồn đó không thể trang trải đủ được. Hội đồng Tinh thần Quốc gia không có nghĩa vụ phải trang trải cho chi phí đó. Hội đồng Tinh thần Quốc gia có thể quyết định chỉ trang trải một phần chi phí của đại biểu đó, chẳng hạn chi phí chuyến về…

Các cố vấn không nên lưỡng lự trong việc lưu ý Hội đồng Tinh thần Quốc gia về sự cần thiết phải quan tâm đến sự tham dự của các đại biểu tại Đại hội Toàn quốc, và đưa ra các lời khuyên về giá trị của việc hỗ trợ tài chính cho các đại biểu. Hơn nữa, các Cố vấn thông qua các vị Tuỳ viên và Phó Tuỳ viên phải nhấn mạnh vào giá trị của sự hỗ trợ tài chính của bản thân các tín hữu trong cộng đồng cho các đại biểu của địa phương mình đi dự Đại hội Toàn quốc. Cũng cần phải nhấn mạnh vào trách nhiệm quan trọng của các đại biểu trong trường hợp không đích thân đi dự được phải gửi phiếu kín theo đường bưu điện.
(Trích thư nhắc nhở ngày 14/11/1988 của Tòa Công lý Quốc tế gửi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế) (35)

Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Trích thư của Đức Shoghi Effendi hoặc theo lệnh Đức Shoghi Effendi

Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng Tinh thần Quốc gia sắp mãn nhiệm đảm trách và quyền quyết định xem ai có đặc ân bầu cử cũng nằm trong tay Hội đồng Tinh thần Quốc gia…
(Thư ngày 29/1/1925 do Đức Shoghi Effendi viết gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, đăng trong “ Nền Quản trị Baha’i”, trang 80) (36)

Ngài coi Hội đồng Tinh thần Quốc gia có toàn quyền trong việc kiểm tra phiếu bầu nếu có nghi ngờ về tính gian lận của cuộc bầu cử. Thuật ngữ “ bảo lưu” có nghĩa là những lá phiếu này được lưu trữ trong hồ sơ quốc gia.
(Thư ngày 14/3/1947 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Australia và New Zealand, đăng trong “ Thư của Đức Giáo Hộ gởi Australia và New Zealand, 1923 – 1957”, Sydney: Hội đồng Tinh thần Quốc gia Australia, 1970, trang 66) (37)