Hỏi & Đáp về Bầu cử Baha'i

Để giúp Quý đạo hữu hiểu rõ để xử lý một số trường hợp thường gặp trong bầu cử, Hội đồng Tinh thần Quốc gia tổng hợp một số câu hỏi đáp dưới đây:

1. HỎI: Ai có thể tham gia vào việc bầu cử Baha'i?
ĐÁP: Mọi tín đồ Baha'i từ 21 tuổi trở lên, đều có trách nhiệm thiêng liêng tham gia nhiệt tình vào các cuộc bầu cử Baha'i như bầu Hội đồng Tinh thần Địa phương, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc để bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia.
2. HỎI: Ai có thể được bầu vào các cơ cấu quản trị Baha'i như Hội đồng Tinh thần Địa phương, Hội đồng Tinh thần Quốc gia?
ĐÁP: Mọi tín đồ Baha'i từ 21 tuổi trở lên, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, tầng lớp xã hội v.v. đều có thể được bầu (đắc cử) vào Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia.
3. HỎI: Thể thức bầu cử Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia có gì khác nhau?
ĐÁP: Thể thức bầu cử Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia đều là thể thức bầu cử tâm linh, hoàn toàn tự do, theo phiếu kín, không có ứng cử, đề cử và không có vận động.
4. HỎI: Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia được bầu như thế nào?
ĐÁP: Hội đồng Tinh thần Địa phương do tín đồ trưởng thành (21 tuổi trở lên) của địa phương đó trực tiếp bầu lên vào ngày duy nhất hàng năm là ngày đầu của Thánh Lễ Ridvan (thường rơi vào 20 hoặc 21 tháng 4 tùy theo năm (Theo niên lịch Baha'i cuộc bầu cử chỉ được thực hiện trong vòng 24 tiếng đồng hồ của ngày này bắt đầu vào lúc 6 giờ tối ngày hôm trước đến 6 giờ tối ngày đầu của Thánh Lễ Ridvan).

Còn Hội đồng Tinh thần Quốc gia thì bầu cử qua 2 giai đoạn: (1) tín đồ trưởng thành thuộc các đơn vị bầu cử tại địa phương bầu số lượng Đại biểu đã được Hội đồng Tinh thần Quốc gia phân bổ để đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc; (2) sau đó các Đại biểu tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc được tổ chức trong khoảng thời gian 12 ngày của Thánh Lễ Ridvan sẽ bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia.

5. HỎI: Việc quan trọng cần làm trước khi tiến hành bầu cử Baha'i là gì?
ĐÁP: Trước khi tiến hành bầu cử Baha'i việc quan trong cần làm là phải cầu nguyện và suy tưởng. “Khi được mời bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Baha’i, các tín đồ nên lưu ý rằng mình đang thực thi một giáo vụ thiêng liêng thật độc đáo trong Kỳ Cứu độ này. Họ nên tiến hành nhiệm vụ này trong thái độ nguyện cầu, tìm kiếm ơn bổ sức và sự hướng dẫn thiêng liêng.” Quý đạo hữu “được kêu gọi không bỏ phiếu cho ai khác ngoài những người mà qua sự cầu nguyện và suy tưởng họ được cảm ứng cho thấy là xứng đáng. . .”.
6. HỎI: Nên bầu cho ai?
ĐÁP: “Một điều tối cần thiết đối với các đại biểu là phải cân nhắc với sự vô tư, không được có cảm tình riêng hoặc thành kiến nào và không để tâm đến điều kiện vật chất nào, chỉ quan tâm đến danh tánh những người mà trong họ có sự kết hợp tốt đẹp nhất của những đặc tính cần thiết, đó là: Trung thành vô điều kiện, cống hiến quên mình, trí tuệ minh mẫn, khả năng nổi bật và kinh nghiệm chín chắn…”
7. HỎI: Phiếu bầu thế nào được xem là hợp lệ?
ĐÁP: Phiếu bầu được xem là hợp lệ khi:

 • Phiếu bầu đảm bảo được nguyên tắc của phiếu kín. Có nghĩa là không được viết tên người bầu lên trên phiếu bầu; Nếu gởi bằng thư thì phiếu bầu phải được bỏ vào trong một bao thư nhỏ dán kín và không ghi gì trên bao thư nhỏ này. Sau đó mới bỏ bao thư nhỏ đã niêm phong phiếu bầu này vào một bao thư lớn bên ngoài, ghi tên và cộng đồng của mình trên đó nhằm giúp cho Ban Tổ chức xác định được phiếu bầu từ đâu gởi đến.
 • Phải bầu đủ số lượng người từ 21 tuổi trở lên (cần bầu cho mỗi cơ cấu), không phân biệt nam nữ, tuổi tác, thành phần xã hội v.v. Nếu bầu cơ cấu Hội đồng Tinh thần (Địa phương hoặc Quốc gia), phiều bầu không được nhiều hơn hoặc ít hơn 9 đạo hữu trưởng thành.
8. HỎI: Phiếu bầu như thế nào được cho là bất hợp lệ?
ĐÁP: Phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ hoàn toàn khi phiếu bầu đó rơi vào các trường hợp sau:

 1. Không đảm bảo nguyên tắc phiếu kín như nói ở trên.
 2. Bầu nhiều hơn số lượng người cần bầu theo quy định
 3. Bầu ít hơn số lượng người cần bầu theo quy định
 4. Bầu lặp lại tên một người nào đó

Ngoài ra còn có trường hợp, phiếu bầu có tên của một hoặc nhiều người không hợp lệ, nhưng những người còn lại vẫn được kể là hợp lệ. Tên những người không hợp lệ đó rơi vào các trường hợp sau:

 1. Tên của người được viết không thể nhận ra, không thể đọc được.
 2. Tên của người không đủ tiêu chuẩn để tham gia bầu cử, như là một thanh niên chưa được 21 tuổi, hoặc một người không thuộc danh sách cử tri của cộng đồng mình hay của đơn vị bầu cử mình.
9. HỎI: Đề nghị cho biết cách bỏ phiếu bằng thư?
ĐÁP: Trường hợp không thể có mặt để tham dự cuộc bỏ phiếu, đạo hữu có thể gửi phiếu bầu bằng thư theo quy định như sau:

 • Ghi tên đủ số đạo hữu cần bầu vào phiếu bầu hay một tờ giấy trắng (ví dụ bầu Hội đồng Tinh thần Địa phương hay Hội đồng Tinh thần Quốc gia thì phải ghi đủ 9 người; nếu bầu Đại biểu thì phải ghi đủ số lượng đại biểu được phân bổ cho Đơn vị bầu cử mà mình tham dự)
 • Bỏ phiếu bầu ấy vào một bì thư nhỏ, dán kín lại và không ghi gì trên bao thư đó cả, nhằm đảm bảo cho nguyên tắc phiếu kín.
 • Xong cho bì thư nhỏ đã được dán kín ấy vào trong một bì thư lớn và bên ngoài bì thư lớn này ghi tên, địa chỉ của mình để gửi đến địa điểm bầu cử được quy định.
 • Trưởng ban Kiểm phiếu (hoặc một người được chỉ định trước) sẽ thay mặt để bỏ phiếu vào thùng phiếu.
10. HỎI: Có thể bầu cho chính mình không?
ĐÁP: Ta có thể bầu cho chính mình khi ta xét thấy cần phải làm như vậy để cống hiến năng lực của mình cho việc phụng sự Chánh Đạo.
11. HỎI: Ai thực hiện việc kiểm phiếu?
ĐÁP: Đối với việc bầu Hội đồng Tinh thần Địa phương thì Hội đồng Tinh thần Địa phương đương nhiệm, hoặc cộng đồng (nơi chưa có Hội đồng) chỉ định vài đạo hữu nhanh nhẹn cho Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc kiểm phiếu. Còn đối với việc bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia thì Hội đồng Tinh thần Quốc gia đương nhiệm chỉ định một đạo hữu bất kỳ không cần thiết phải là đại biểu, có khả năng phù hợp với việc kiểm phiếu, để làm Trưởng ban Kiểm phiếu và một vài đạo hữu khác giúp việc. Ngoài ra Tùy viên (nếu có) sẽ cùng tham gia giám sát cuộc kiểm phiếu.
12. HỎI: Khi nào việc kiểm phiếu được hoàn tất?
ĐÁP: Việc kiểm phiếu bầu Hội đồng Tinh thần được xem là hoàn tất khi xác định được 9 người có số phiếu cao nhất trong lần kiểm phiếu đầu tiên.
13. HỎI: Nếu có sự trùng phiếu của một số đạo hữu thì phải giải quyết thế nào?
ĐÁP: Nếu có sự trùng phiếu của một số đạo hữu làm cho không thể xác định được chín (9) đạo hữu của Hội đồng Tinh thần trong lần kiểm phiếu đầu tiên, thì phải bầu lại một hoặc nhiều lần trong số những người trùng phiếu đó cho tới khi xác định được 9 người cao phiếu nhất.

Ví dụ trong lần kiểm phiếu đầu tiên chỉ xác định được 7 đạo hữu có số phiếu cao nhất và có 5 đạo hữu trùng phiếu. Thì phải tiến hành bầu lại 5 đạo hữu trùng phiếu này một hoặc nhiều lần để lấy 2 đạo hữu nữa có số phiếu cao nhất cho đủ 9 đạo hữu của Hội đồng Tinh thần.

Trường hợp này cũng áp dụng cho cho việc bầu Đại biểu tại Hội nghị Đơn vị bầu cử. Nhưng căn cứ trên số lượng Đại biểu đã được Hội đồng Tinh thần Quốc gia phân bổ cho Đơn vị bầu cử đó.

14. HỎI: Trong trường hợp trùng phiếu như vậy, Ban Kiểm phiếu có cần công bố kết quả chọn được một số đạo hữu trong lần kiểm phiếu đầu tiên không?
ĐÁP: Không cần công bố mà chờ cho đến khi có kết quả đủ 9 người cao phiếu nhất được bầu. Ban Kiểm phiếu chỉ công bố số người trùng phiếu và số lượng thiếu cần bầu, để các đại biểu bầu lại. Ví dụ mới chọn được 7 người cao phiếu nhất còn 5 người trùng phiếu, thì Ban Kiểm phiếu chỉ cần công bố tên của 5 đạo hữu trùng phiếu đó và yêu cầu bầu lại trong số 5 người ấy để chọn ra 2 người nữa cho Hội đồng.
15. HỎI: Ai là người triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tinh thần?
ĐÁP: Người đắc cử có số phiếu cao nhất có trách nhiệm triệu tập sớm nhất phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tinh thần để bầu phân nhiệm và bàn việc phát triển và phụng sự của cộng đồng.
16. HỎI: Các nhiệm vụ chính được bầu phân nhiệm trong Hội đồng Tinh thần là gì?
ĐÁP: Mỗi Hội đồng Tinh thần phải có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, một Thư ký và một Thủ quỹ. Các trách vụ này rất cần thiết và làm cho công việc của Hội đồng dễ dàng thêm.

 • Công việc của Chủ tịch gồm việc hướng dẫn các buổi họp và giúp Hội đồng đi đến những quyết định. Nếu các Ủy viên của Hội đồng chỉ họp để trò chuyện rồi giải tán thì việc hội họp chẳng ích lợi gì. Vị Chủ tịch phải hỏi ý kiến của mỗi Ủy viên về mọi vấn đề được nêu ra trong cuộc họp. Sau khi thảo luận, mọi người phải biểu quyết. Vị Chủ tịch phải lưu ý Hội đồng lấy quyết định cho tất cả các vấn đề nêu ra trong chương trình nghị sự.
 • Vị Phó Chủ tịch điều khiển cuộc họp Hội đồng khi Chủ Tịch không đến được, chẳng hạn như trường hợp vị ấy bị bệnh.
 • Vị Thư ký giữ hồ sơ tất cả công việc của Hội đồng gồm những gì đã làm rồi hay sẽ phải thực hiện. Vị Thư ký viết tất cả các thư từ cần gửi đến các cá nhân, những Hội đồng Tinh thần Địa phương khác, hay đến Hội đồng Tinh thần Quốc gia. Chính qua vị Thư ký mà mỗi Hội đồng Tinh thần tiếp xúc được với cả thế giới Baha’i.
 • Vị Thủ quỹ trông nom Ngân quỹ của Hội đồng. Vị này cấp phát biên nhận cho tất cả những ai đóng góp vào Quỹ Baha’i và dùng tiền của Quỹ này thanh toán tất cả các chi phí của Hội đồng. Tất nhiên vị này cũng có nhiệm vụ giữ gìn các sổ sách thu chi.

Khi bầu cử các trách vụ trong Hội đồng, các ủy viên cần chú ý đến khả năng và những điểm xứng đáng của mỗi cá nhân rồi mới quyết định ai là người đủ khả năng nhất để đảm nhiệm công việc tùy theo chức việc.

17. HỎI: Việc phân công các nhiệm vụ của Hội đồng Tinh thần được thực hiện như thế nào?
ĐÁP: Việc phân nhiệm của Hội đồng Tinh thần cũng được thực hiện qua bầu cử bằng phiếu kín, không có sự giới thiệu cũng như không vận động. Các ủy viên Hội đồng sau khi cầu nguyện chọn ủy viên nào mà mình thấy có kỷ năng phù hợp nhất với nhiệm vụ được bầu. Mỗi nhiệm vụ được xem là bầu xong chỉ khi nào có một ủy viên đạt số phiếu từ 5 trở lên mới hợp lệ.
18. HỎI: Trong trường hợp bầu phân nhiệm Hội đồng Tinh thần, không người nào đạt được 5 phiếu cho một nhiệm vụ nào đó thì phải làm sao?
ĐÁP: Khi bầu một nhiệm vụ nào đó mà không ai đạt được 5 phiếu thì phải cầu nguyện và bầu lại một hoặc nhiều lần cho đến khi có người đạt được 5 phiếu trở lên.
19. HỎI: Trong trường hợp có một ủy viên nào đó của Hội đồng Tinh thần không thể đến tham dự cuộc họp bầu phân nhiệm thì ủy viên ấy phải làm sao?
ĐÁP: Nói chung 9 ủy viên của Hội đồng nên cố gắng sắp xếp mọi việc để đến dự đông đủ phiên họp đầu tiên. Tuy nhiên trong trường hợp bất đắc dĩ người nào đó không thể đến dự, thì họ phải gửi phiếu bầu kín của mình để bầu các nhiệm vụ chính của Hội đồng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ. Mỗi nhiệm vụ viết một phiếu bầu riêng rồi dán kín gửi đến phiên họp.
20. HỎI: Trường hợp bầu một nhiệm vụ nào đó của Hội đồng Tinh thần không ai đạt được 5 phiếu nên phải bầu lại, vậy phiếu của người vắng mặt mà họ gởi đến như nói trên xử lý thế nào?
ĐÁP: Trường hợp một nhiệm vụ nào đó phải bầu lại do không có ai đạt được 5 phiếu, thì phiếu của người vắng mặt bầu cho nhiệm vụ ấy không được sử dụng lại nữa, lúc này chỉ kiểm phiếu của những người có mặt.

21. HỎI: Ai là người triệu tập các cuộc họp của Hội đồng sau cuộc họp đầu tiên này?
ĐÁP: Việc triệu tập các phiên họp kế tiếp sẽ được thực hiện theo thứ tự sau đây:

 1. theo yêu cầu của Chủ tịch,
 2. trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc mất khả năng, thì theo yêu cầu của Phó Chủ tịch,
 3. hoặc của ba (3) ủy viên trong Hội đồng.

Căn cứ lệnh triệu tập như nói trên, Thư ký của Hội đồng sẽ mời toàn thể các ủy viên của Hội đồng để họp.

22. HỎI: Với điều kiện nào một cuộc họp của Hội đồng Tinh thần được xem là hợp lệ?
ĐÁP: Một cuộc họp của Hội đồng Tinh thần được xem là hợp lệ, khi toàn thể 9 ủy viên của Hội đồng đã được Thư ký thông báo ngày, giờ họp, và nếu có sự hiện diện quá bán của các thành viên Hội đồng, tức năm (5) ủy viên của Hội đồng Tinh thần trở lên hiện diện trong phiên họp đó là đủ để thành một túc số (quorum) thì mới hợp lệ để tiến hành phiên họp ấy.
23. HỎI: Khi nào một quyết định của Hội đồng Tinh thần được xem là hiệu lực để Thư ký ghi vào biên bản của cuộc họp?
ĐÁP: Quyết định của Hội đồng được xem là hiệu lực để Thư ký ghi vào biên bản cuộc họp, khi quyết định đó được đa số quá bán tán thành. Ví dụ Hội đồng họp đủ 9 ủy viên, thì phải có 5 ủy viên tán thành một quyết định mới hiệu lực. Còn nếu trong trường hợp Hội đồng chỉ hiện diện vừa đủ túc số để họp (tức chỉ có 5 người) một biểu quyết theo đa số quá bán trong những người hiện diện này (tức tối thiểu phải có 3 người trong số 5 người đó nhất trí) sẽ đủ tư cách để quyết định các công việc.

Những quyết định của Hội đồng Tinh thần phải được Thư ký ghi biên bản đầy đủ trong mọi phiên họp. Thư ký cũng sẽ gởi những bản sao biên bản cho các ủy viên của Hội đồng sau mỗi lần họp, đồng thời lưu giữ bản chính trong hồ sơ chính thức của Hội đồng.

24. HỎI: Có nên bầu Tùy viên vào Hội đồng Tinh thần Địa phương hoặc Hội đồng Tinh thần Quốc gia hay Đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc?
ĐÁP: Đức Giáo hộ Shoghi Effendi muốn các Tùy viên dành trọn thời gian và tâm trí để phụng sự cho vai trò và nhiệm vụ của Tùy viên trong việc nâng cao sự hiểu biết giáo lý và hướng dẫn tín đồ khỏi đi chệch đường, còn nhiệm vụ quản trị nên để cho các đạo hữu khác đảm nhận.

Mặc dù Tùy viên có thể được bầu vào cơ cấu quản trị, nhưng Tùy viên ấy sau đó phải tự quyết định phụng sự cho cơ cấu nảo. Nếu tiếp tục phụng sự Tùy viên thì không được kiêm nhiệm cơ cấu quản trị. Trong trường hợp này cơ cấu quản trị bị khuyết không đủ 9 người và phải tổ chức bầu cử bổ sung để thay thế gây phúc tạp và tốn kém.

Vì vậy đạo hữu không nên bầu Tùy viên vào các việc quản trị như Hội đồng Tinh thần Địa phương, Hội đồng Tinh thần Quốc gia hoặc Đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc.

25. HỎI: Như vậy nếu phiếu bầu có tên của Tùy viên thì có bất hợp lệ không?
ĐÁP: Không. Phiếu bầu có tên Tùy viên không xem là bất hợp lệ. 8 người còn lại trên phiếu bầu vẫn được tính đếm.
26. HỎI: Nhiệm kỳ của Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia là bao lâu?

ĐÁP: Nhiệm kỳ của Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia đều là một (1) năm.

27. HỎI: Vì sao Hội đồng Tinh thần Địa phương và Hội đồng Tinh thần Quốc gia phải bầu lại hàng năm?
ĐÁP: Với nhiệm kỳ một (1) năm, bầu cử Baha'i cho cộng đồng một dịp để sửa chữa mọi thiếu sót và khiếm khuyết mà Hội đồng mắc phải do hành động của ủy viên. Do vậy một phương pháp an toàn đã được đưa ra, nhờ đó mà chất lượng của các ủy viên của các Hội đồng Tinh thần có thể được cải thiện không ngừng. Không có lý do gì cho rằng những uỷ viên này là hoàn hảo, cũng không thể coi họ là những cá nhân bẩm sinh cao quý hơn những đạo hữu khác. Rõ ràng là vì họ cũng đều chịu những hạn chế của con người cũng như những đạo hữu khác trong cộng đồng, do đó mà chúng ta cần bầu chọn lại hàng năm. Sự bầu chọn hàng năm của các cuộc bầu cử là một dấu hiệu đầy đủ rằng các uỷ viên Hội đồng Tinh thần, mặc dù là một thành phần của một cơ cấu thiêng liêng và hoàn hảo, vẫn là những cá nhân không hoàn hảo. Nhưng điều này nhất thiết không có hàm ý rằng quyết định của họ là khiếm khuyết…
28. HỎI: Hôi nghị Đơn vị bầu cử (unit conference) có mục đích gì?
ĐÁP: Mục đích của Hội nghị Đơn vị bầu cử là để toàn thể tín đồ trong đơn vị bầu cử đó họp mặt, nhằm thảo luận các cách thức phát triển Chánh Đạo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương mình. Tại Hội nghị này mọi tín đồ đều có thể tự mình bày tỏ ý kiến một cách hoàn toàn dân chủ. Kế đến các tín đồ trưởng thành (21 tuổi trở lên) bầu cử số Đại biểu mà Hội đồng Tinh thần Quốc gia đã phân bổ cho từng Đơn vị bầu cử, để thay mặt cho khối tín đồ tại khu vực mình đi tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc. Các ý kiến và các kiến nghị thảo luận tại Hội nghị cũng như kết quả bầu Đại biểu sẽ được Thư ký hội nghị ghi vào biên bản và gởi về Hội đồng Tinh thần Quốc gia để xem xét.
29. HỎI: Việc phân chia các Đơn vị bầu cử được thực hiện như thế nào?
ĐÁP: Hội đồng Tinh thần Quốc gia căn cứ số lượng Đại biểu mà Tòa Công lý Quốc tế chấp thuận và số tín đồ trưởng thành (tức từ 21 tuổi trở lên) trên toàn quốc để xác định mỗi Đại biểu đại diện cho bao nhiêu tín đồ trưởng thành. Trên cơ sở đó phân chia các Đơn vị bầu cử dựa vào số tín đồ đến tuổi trưởng thành thuộc Đơn vị bầu cử đó theo nguyên tắc của Nền Quản trị Baha'i là số Đại biểu được phân bổ tỷ lệ thuận với số tín đồ trưởng thành hiện đang sinh sống trong Đơn vị bầu cử đó, có xem xét đến sự liên cư liên địa để tín đồ dễ đi đến tham dự hội nghị.
30. HỎI: Số lượng Đại biểu tại một kỳ Đại hội Toàn quốc được ấn định như thế nào?
ĐÁP: Tòa Công lý Quốc tế căn cứ vào ý kiến của Hội đồng Tinh thần Quốc gia đệ đạt, để xem xét và ấn đinh số Đại biểu cần thiết phù hợp với điều kiện phát triển của cộng đồng Baha'i ở quốc gia đó. Thông thường số Đại biểu được ấn định cho Đại hội Toàn quốc lần đầu tiên là 19 Đại biểu. Sau này khi cộng đồng phát triển số Đại biểu này sẽ được Tòa Công lý Quốc tế nâng lên theo bội số của 19, chứ không phải theo con số tùy ý. Ví dụ 19 sẽ nâng lên 38, rồi 57, 76, 95 v.v. Từ kỳ Đại hội Toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Phan Thiết (Ridvan 2011) số Đại biểu của cộng đồng chúng ta là 38 Đại biểu.
31. HỎI: Ai là người tổ chức các hội nghị Đơn vị bầu cử?
ĐÁP: Hội đồng Tinh thần Quốc gia là người tổ chức các hội nghị Đơn vị bầu cử. Hội đồng Tinh thần Quốc gia sẽ cữ một Ban Tổ chức hội nghị gồm thành viên của mình cùng với một số đạo hữu tại địa phương được chỉ định, để giúp tiến hành các công việc được thuận lợi, trôi chảy. Cơ cấu Tùy viên cũng cử người tham gia hội nghị nhằm giúp các tín đồ hiểu về cách thức bầu cử tâm linh của Baha'i.
32. HỎI: Có phải nhiệm vụ của các Đại biểu đắc cử là mang các kiến nghị của các tín đồ góp ý tại hội nghị Đơn vị bầu cử để báo cáo tại Đại hội Toàn quốc không?
ĐÁP: Không phải thế. Vì các ý kiến góp ý cũng như các kiến nghị của tín đồ tại các Hội nghị Đơn vị bầu cử tại Khu vực đã được Thư ký hội nghị ghi vào biên bản và gởi về Hội đồng Tinh thần Quốc gia để xem xét ngay sau Hội nghị Đơn vị bầu cử rồi.
33. HỎI: Vậy nhiệm vụ chính của các Đại biểu tại Đại hội Toàn quốc là gì?
ĐÁP: Nhiệm vụ chính yếu của Đại biểu sau khi đắc cử là nắm rõ tình hình phát triển và nhu cầu thực tế tại Đơn vị bầu cử mà mình đại diện để đề xuất những phương hướng phát triển cho địa phương, theo sáng kiến của mình và đề xuất sáng kiến đó với Đại hội để được thảo luận nhằm tìm được sự biểu quyết thích hợp của Đại hội. Đại biểu còn có nhiệm vụ quan trọng khác tại Đại hội Toàn quốc là suy tưởng chín chắn để bầu 9 người trong số tín đồ trưởng thành (21 tuổi trở lên) đang sinh sống trong mọi miền của đất nước mà mình cho là thích hợp nhất để bầu vào Hội đồng Tinh thần Quốc gia.
34. HỎI: Tại Đại hội Toàn quốc các Đại biểu thường bầu các chức danh gì để điều hành Đại hội?
ĐÁP: Tại Đại hội Toàn quốc các Đại biểu thường bầu Chủ tọa, Phó Chủ tọa và Thư ký để điều hành Đại hội.
35. HỎI: Có phải 9 người đắc cử vào Hội đồng Tinh thần Quốc gia bắt buộc phải là Đại biểu?
ĐÁP: Không phải thế. Tất cả tín đồ Baha'i từ 21 tuổi trở lên, sinh sống tại mọi miền của đất nước, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thành phần xã hội v. v. đều là đối tượng để các Đại biểu chọn bầu vào Hội đồng Tinh thần Quốc gia. Vì vậy tất cả tín đồ trên toàn quốc từ 21 tuổi trở lên bao gồm cả Đại biểu đều có thể được đắc cử vào Hội đồng Tinh thần Quốc gia.
36. HỎI: Cách nào để có thể bầu chọn được 9 người vào Hội đồng Tinh thần một cách tốt nhất?
ĐÁP: Để bầu một Hội đồng Tinh thần (cấp Quốc gia hay cấp Địa phương) một cách tốt nhất, người bầu cử trước khi ghi vào phiếu bầu 9 người, cần chọn ra một danh sách hơn 9 người trên giấy nháp. Ví dụ chọn15 người mà mình cho là thích hợp nhất để ghi vào giấy nháp. Sau đó cân nhắc thêm các yếu tố như giới tính (nam hoặc nữ), tuổi tác (người lớn tuổi hay thanh niên) v.v. để chọn lại một danh sách 9 người, thể hiện sự thống nhất trong đa dạng rồi chính thức ghi 9 người đã cân nhắc vào phiếu bầu.
37. HỎI: Tòa Công lý Quốc tế được bầu cử hay chỉ đinh? Nhiệm kỳ mấy năm?
ĐÁP: Tòa Công lý Quốc tế là cơ cấu quản trị tối cao của Thế giới Baha'i cũng gồm có chín vị được bầu cử theo thể thức bầu cử thiêng liêng của Baha'i. Bầu theo phiếu kín, không có giới thiệu, không có vận động tranh cử. Nhiệm kỳ của Tòa Công lý Quốc tế là 5 năm.
38. HỎI: Ai sẽ tham gia bầu Tòa Công lý Quốc tế?
ĐÁP: Chín ủy viên của các Hội đồng tinh thần Quốc gia trên khắp thế giới là đại biểu đi dự Đại hội Baha'i Quốc tế, tổ chức tại Trung tâm Baha'i Thế giới ở Haifa, Israel cứ 5 năm một lần. Đó là các ủy viên của các Hội đồng Tinh thần Quốc gia được đắc cử tại Đại hội Toàn quốc vào dịp Ridvan trước Đại hội Baha'i Quốc tế một năm.

Ví dụ Tòa Công lý Quốc tế sẽ bầu lại vào Đại hội Baha'i Quốc tế lần thứ 11 vào Ridvan 2013 (từ 29/4 đến 2/5/2013), thì các ủy viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia đắc cử tại Đại hội Toàn quốc trước đó một năm (tức Ridvan 2012) sẽ là đại biểu đi dự Đại hội Baha'i Quốc tế tại Haifa, Israel để bầu cử Tòa Công lý Quốc tế.

39. HỎI: Khoảng thời gian của Thánh Lễ Ridvan dùng để bầu cử các cơ cấu quản trị. Vậy những năm có Đại hội Baha'i Quốc tế để bầu Tòa Công lý Quốc tế thì Đại hội Toàn quốc để bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia sẽ diễn ra vào thời gian nảo?
ĐÁP: Trong những năm có Đại hội Baha'i Quốc tế để bầu Tòa Công lý Quốc tế thì Đại hội Toàn quốc để bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia sẽ được Tòa Công lý Quốc tế cho dời lại sau Ridvan. Ví dụ trong năm 2013 Tòa yêu cầu Đại hội Toàn quốc sẽ diễn ra vào sau Thánh Lễ Tuyên ngôn của Đức Bab 23/5.