Hình ảnh nhóm cầu nguyện

Vài hình ảnh các nhóm cầu nguyện trong các thành phố Việt Nam: Tp.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội…