Hình ảnh nhóm học tập

Vài hình ảnh các nhóm học tập trong các thành phố Việt Nam: Tp.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội…