Baha’i liên kết với Kế hoạch toàn cầu cho sự “Thay đổi thế hệ” về thay đổi khí hậu

Cộng đồng Baha'i Quốc tế hôm nay tuyên bố rằng Cộng đồng đã trở thành một đối tác trong một chương trình được tài trợ bởi Liên Hiệp Quốc nhằm đẩy mạnh “Sự thay đổi thế hệ” chuyên tâm vào việc thay đổi khí hậu và sự bền vững môi

Đọc thêm