Cộng dồng tôn giáo Baha’i Việt Nam có hàng ngàn tín đồ phân phối trên toàn quốc. Hãy xem dưới đây để tìm hiểu thêm về một số cộng đồng Baha’i địa phương ở Việt Nam.