Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Trong hơn 170 năm qua, cộng đồng tôn giáo Baha’i khắp thế giới đã nỗ lực làm việc nhằm xoá đi các rào cản về thành kiến giữa các dân tộc, cộng tác cùng các nhóm có chung mục đích để xây dựng một khuôn mẫu xã hội toàn cầu.

Đức Baha’u’llah dạy rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất, biểu hiện liên tục ý chí của Ngài đến với nhân loại qua các Đấng Sứ giả của Ngài như Đức Moses, Đức Krishna, Đức Phật, Đức Zoroaster, Đức Chúa, Đức Muhammad nhằm thăng tiến nền văn minh không ngừng cho nhân loại. Đức Baha’u’llah là Đấng Sứ giả của Thượng Đế trong thời đại này, Ngài đã mặc khải các giáo lý phù hợp với sự phát triển của thế giới hiện đại.

Trái đất là một quốc gia và nhân loại là công dân của quốc gia đó.

Đức Baha’u’llah

Nguyên lý Baha’i
Những người Baha’i tin gì?

Hoạt động Baha’i
Làm thế nào để đáp lại tiếng gọi của Đức Baha’u’llah?

Tôn giáo Baha’i
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i là gì?

Tin tức và sự kiện

Bài viết về nguyên lý Baha’i

Đây là Chánh Đạo bất biến của Thượng Đế, trường tồn trong quá khứ, trường tồn trong tương lai.

Đức Baha’u’llah