Phim: Chương trình Giải phóng Năng lực Thiếu niên

Chương trình Giải phóng Năng lực Thiếu niên giúp các em khai mở bể chứa năng lực của mình để đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng nơi các em đang sống. Đồng thời mài sắc nhận thức tâm linh của các em, nâng cao sức mạnh diễn đạt và củng cố cấu trúc đạo đức sẽ phục vụ các em suốt đời.

Xem thêm: Chương trình Giải phóng Năng lực Thiếu niên tại Đà Nẵng (video).