Hòa bình phổ quát

Nền hòa bình thế giới

Giáo lý của Đức Bahá’u’lláh bao hàm nhiều chủ đề như bản chất và mục đích của mặc khải, sự cao quý của con người, sự phát triển các đặc tính tâm linh và sự tương tác giữa con người và thiên nhiên. Giáo lý Baha’i cũng chứa đựng nhiều dẫn chiếu đến nền hòa bình thế giới – mục đích tối cao của nhân loại – cũng như giải thích những nguyên lý xã hội gắn liền với nền hòa bình này.

Trong số các nguyên lý này, có thể kể đến nguyên lý tìm hiểu chân lý một cách độc lập, thống nhất nhân loại là nguyên lý trung tâm của Tôn giáo Baha’i, hủy bỏ thành kiến dưới mọi hình thức, tôn giáo phải đi đôi với khoa học, bình đẳng nam nữ, nam và nữ được coi như là đôi cánh của một con chim đưa nhân loại vươn cao, giáo dục phổ thông bắt buộc, chấp nhận một thế giới ngữ, xóa bỏ sự phân biệt giàu nghèo một cách thái quá, thiết lập một pháp viện quốc tế để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, khẳng định sự công bằng là nguyên tắc chủ đạo trong quan hệ giữa người và người. Đối với người Baha’i, những nguyên lý này không chỉ đơn thuần là khẳng định những nguyện vọng mơ hồ; các nguyên lý này là những chủ đề thiết thực có liên quan đến mọi cá nhân, cộng đồng và cơ cấu.

Lời hứa Hòa bình Thế giới

Tháng 10 năm 1985, Tòa Công lý Quốc tế đã công bố thông điệp dành cho toàn thể nhân loại về chủ đề nền hòa bình thế giới, mang tên Lời hứa Hòa bình Thế giới. Thông điệp này nêu rõ những lý do khiến cộng đồng Baha’i tin tưởng rằng sự thiết lập nền hòa bình thế giới chính là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tiến hóa của xã hội :

Nền Tối đại Hòa bình mà những người thiện chí qua nhiều thế kỷ tha thiết mong đợi, là khải tượng mà các nhà tiên tri và các nhà thơ qua bao nhiêu thế hệ đã mô tả, và các kinh sách thiêng liêng của nhân loại qua các thời đại vẫn hằng nhắc lại lời hứa về nó, giờ đây nó đang ở trong tầm tay các quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người có thể nhìn thấy cả địa cầu, với bao nhiêu dân tộc khác nhau, trong một triển vọng chung. Hòa bình thế giới không những có thể đạt được, mà còn là điều chẳng đặng đừng.

Tòa Công lý Quốc tế, Lời hứa Hòa bình Thế giới