Thẻ: Bình Phước

Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.