Phim: Tôn giáo Baha’i 60 năm hình thành và phát triển ở Việt Nam

Tôn giáo Baha’i 60 năm hình thành và phát triển ở Việt Nam: Một bài trình bày đặc biệt của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam giới thiệu tổng quan về lịch sử của Tôn giáo Baha’i, sự ra đời của tôn giáo Baha’i tại Việt Nam và cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam hiện đại.

Xem thêm: Tôn giáo Baha’i là gì?


Bài viết liên quan