Vai trò của Hội đồng Tinh thần Quốc gia

Bài viết này là một phần của một loạt về cuộc bầu cử Baha’i, được trích từ ấn phẩm có tiêu đề “Tính thiêng liêng của bầu cử Baha’i”.

TRÍCH THƯ CỦA ĐỨC SHOGHI EFFENDI HOẶC THEO LỆNH ĐỨC SHOGHI EFFENDI

Việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội sẽ do Hội đồng Tinh thần Quốc gia sắp mãn nhiệm đảm trách và quyền quyết định xem ai có đặc ân bầu cử cũng nằm trong tay Hội đồng Tinh thần Quốc gia…

Thư ngày 29/1/1925 do Đức Shoghi Effendi viết gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Mỹ và Canada, đăng trong “ Nền Quản trị Baha’i”, trang 80 (36)

Ngài coi Hội đồng Tinh thần Quốc gia có toàn quyền trong việc kiểm tra phiếu bầu nếu có nghi ngờ về tính gian lận của cuộc bầu cử. Thuật ngữ “ bảo lưu” có nghĩa là những lá phiếu này được lưu trữ trong hồ sơ quốc gia.

Thư ngày 14/3/1947 viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi gửi Hội đồng Tinh thần Quốc gia Australia và New Zealand, đăng trong “ Thư của Đức Giáo Hộ gởi Australia và New Zealand, 1923 – 1957”, Sydney: Hội đồng Tinh thần Quốc gia Australia, 1970, trang 66 (37)

Đã đăng

trong chuyên mục

Bài viết liên quan