Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 179 (2022–2023)

NIÊN LỊCH BAHA’I 179 (2022-2023) Ngày Baha’i Ngày Dương lịch Các Lễ 19 Ngày: Baha (Huy hoàng) 1 Baha 21/03/2022 Jalal (Vinh quang) 1 Jala 09/04/2022 Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 28/04/2022 ‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 17/05/2022 Nur (Ánh sáng) 1 Nur 05/06/2022 Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 24/06/2022 Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat […]

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 178 (2021–2022)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 177 (2020–2021)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 176 (2019–2020)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.