Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 178 (2021–2022)

NIÊN LỊCH BAHA’I 177 (2020-2021) Ngày Baha’i Ngày Dương lịch Các Lễ 19 Ngày: Baha (Huy hoàng) 1 Baha 20/03/2021 Jalal (Vinh quang) 1 Jala 08/04/2021 Jamal (Mỹ lệ) 1 Jamal 27/04/2021 ‘Azamat (Vĩ đại) 1 ‘Azamat 16/05/2021 Nur (Ánh sáng) 1 Nur 04/06/2021 Rahmat (Từ bi) 1 Rahmat 23/06/2021 Kalimat (Thánh ngôn) 1 Kalimat […]

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 177 (2020–2021)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.

Categories
Nguyên lý

Những ngày Baha’i quan trọng năm 176 (2019–2020)

Niên lịch Baha’i (tức lịch Badi) do Đức Bab sáng lập trong Kinh Kitab-i-Asma, và được Đức Baha’u’llah chuẩn nhận, tính từ năm 1844.