Phim: Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam trong hoạt động bảo vệ môi trường

Cộng đồng Baha’i đề nghị việc giáo dục cộng đồng về môi trường và biến đổi khí hậu dựa trên các nguyên lý tâm linh mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại trong thời đại này, nhằm nâng cao sự hiểu biết về những vấn đề môi trường và để xây dựng khả năng của các thành viên trong việc đóng góp giải pháp cho sự thách thức toàn cầu này ngay tại cơ sở địa phương hơn là từ sự áp đặt kế hoạch và chương trình từ bên ngoài.


Bài viết liên quan