Thẻ: Giáo dục

Giáo dục là quá trình giúp con người khám phá những kiến thức hữu dụng cho chính mình và cho thế giới. Những giáo lý Baha’i đưa ra một nguyên tắc giáo dục phổ thông và bắt buộc. Ngoài nghệ thuật, ngành nghề, khoa học và nghề nghiệp, giáo lý Baha’i tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục đạo đức và tâm linh. Sự nhấn mạnh vào giáo dục là một phương tiện để cải thiện gia đình, xã hội và quốc gia.

Xem thêm: Giáo dục đạo đức.