Thẻ: Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với thế giới và nền văn minh hiện tại của chúng ta. Cho đến nay, qua nhiều tài liệu đánh giá có thẩm quyền thì việc ấm lên toàn cầu là “rõ ràng” và trực tiếp liên hệ đến các hoạt động của con người. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ không đồng đều, nó trở nên trầm trọng tại nhiều vùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, một đất nước có bờ biển kéo dài gần 3.000 cây số.

Xem thêm: Môi trường.