Thẻ: Giáo dục đạo đức

Giáo dục đạo đức và tâm linh là một chủ đề được nhấn mạnh trong những giáo lý Baha’i. Việc hiểu về Thượng Đế, hiểu về Đấng Biểu hiện và chính bản thân được xem cũng quan trọng không kém việc đào tạo về nghệ thuật và khoa học cũng như có được một ngành nghề và nghề nghiệp.

Xem thêm: Giáo dục.