Baha’i Lunda khảo sát tương lai của xã hội họ

Hàng trăm thành viên của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i thuộc dân số của Lunda đã họp mặt tại Vùng Tây Bắc Zambia vào ngày 24/7/2015 để kỷ niệm lịch sử của họ và thảo luận về đóng góp của họ cho sự phát triển của dân chúng họ.

Đọc thêm