Thẻ: Hòa bình

Hòa bình là kết quả tất yếu của quá trình trưởng thành của loài người. Đức Baha’u’llah dạy rằng hoà bình sẽ được thiết lập trong mọi cấp của xã hội loài người: cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới.

Tìm hiểu thêm về giáo lý Baha’i về hòa bình.

Xem thêm: Hòa hợp Dân tộc, Hòa hợp Liên Tôn giáo, Liên Hiệp Quốc, Trao quyền cho phụ nữ.