Thẻ: Nền Quản trị Baha’i

Nền Quản trị Baha’i là hệ thống do Đức Baha’u’llah nêu ra trong Thánh kinh Kitab-i-Aqdas và được làm rõ bởi Đức ‘Abdu’l-Baha để làm nền tảng cho Nền Văn minh Tâm linh mai sau. Nền Quản trị Baha’i bao gồm một bên gồm một chuỗi các Hội đồng được bầu cử tại cấp địa phương, quốc gia và quốc tế để thực hiện các thẩm quyền của tôn giáo tại cộng đồng Baha’i và bên kia gồm các nhóm cá nhân thông thạo và nhiều kinh nghiệm, ví dụ các vị Cố vấn, người không có chức năng tu sĩ, mà giúp đỡ rất nhiều cho một cộng đồng phát triển và không có thẩm quyền đối với các Hội đồng. Cuối cùng, Tòa Công lý Quốc tế, được bầu 5 năm một lần, đóng vai trò là cơ quan lãnh đạo cộng đồng Baha’i trên toàn thế giới.

Xem thêm: Bầu cử, Đại hội đại biểu toàn quốc, Đại hội Baha’i Quốc tế.