Thẻ: Dịch bệnh COVID

Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2 và các biến thể của nó đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Khi đại dịch lần đầu tiên xảy ra, các hành động thống nhất trên toàn thế giới đã cho nhân loại thấy cách họ có thể tập hợp xung quanh một vấn đề để giảm bớt khó khăn. Nhờ có sự hướng dẫn và động viên của Toà Công lý Quốc tế cùng các Hội đồng Tinh thần Quốc gia, người Baha’i ở mỗi quốc gia được tìm ra các cách sáng tạo để tiếp tục lan toả tinh thần đức tin.