Thẻ: Bầu cử Baha’i

Bầu cử là quá trình tâm linh, thánh thiện mà các thành viên của một cơ quan quản lý hoặc hành chính được xác định. Trong Nền Quản trị Baha’i, các cơ quan được bầu bao gồm các Hội đồng tinh thần địa phương và quốc gia, và Tòa Công lý Quốc tế. Tất cả đều thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín, không có ứng cử viên tranh cử, không có vận động, không có sự giới thiệu.

Xem thêm: Đại hội đại biểu toàn quốc, Đại hội Baha’i Quốc tế, Nền Quản trị Baha’i.